Pip-Calculator

 วิธีการใช้ pip-calculator มีด้วยกันสองลักษณะ

  1. สำหรับการคำนวณความเสี่ยงโดยอ้างอิงจาก 1 pip ให้ใส่ Trade size ตามมูลค่าบัญชีของนักลงทุน

standard = 100,000

mini = 10,000

micro = 1,000

หมายเหตุ : สำหรับการคำนวนหา tick value ของสินค้าประเภทอื่นที่ไม่ใช่ Fx จะไม่สามารถใช้ตารางดังกล่าวได้ เนื่องจากสินค้าของเเต่ละโบรกเกอร์หรือสถาบันการลงทุนจะมีมูลค่าไม่เท่ากัน เช่น XAU/USD (gold) เป็นต้น

นักลงทุนจำเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องมูลค่าของสินค้าและทำการคำนวนด้วยมือเเทน

2. สำหรับคำนวณมูลค่าของ 1 pips ที่กำลังเทรดอยู่ ให้ใส่จำนวนที่กำลังเทรดอยู่ในขณะนั้นเป็น contract size เช่นเทรดในบัญชี standard จำนวน 2.4 lot ก็ให้ใส่ 240,000

 

The Pip Calculator is powered by Investing.com